Evaluatie pilot Technologie & toepassing vmbo-tl en vmbo-gl


23 januari 2019

Dit rapport beschrijft de resultaten van een tussentijdse evaluatie van de pilot met het concept examenprogramma Technologie en toepassing. Technologie en toepassing is een concept schoolexamenvak in de gemengde en theoretische leerweg. Het vak vormt de basis voor een doorgaande technologische leerlijn en kan worden aangeboden in alle profielen. Aan de hand van levensechte opdrachten maakt de kandidaat kennis met de toepassing van technologie en maatschappelijke instellingen, waarbij loopbaanoriëntatie en - begeleiding een belangrijke component vormt.
Aan de pilot doen 24 scholen mee. De pilot wordt ondersteund door een onafhankelijke curriculumevaluatie. Het doel van de evaluatie van de pilot is zicht te krijgen op de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van het concept-schoolexamenprogramma T&T. De evaluatie heeft zowel een formatief als een summatief karakter. Tijdens de pilot leveren evaluatieresultaten een bijdrage aan het bijstellen en verbeteren van het concept-schoolexamenprogramma en de bijbehorende handreiking voor het schoolexamen. Daarnaast geeft de evaluatie antwoord op de vraag in hoeverre pilotscholen er in slagen vorm te geven aan de beoogde inhoudelijke vernieuwing.


Jaar van uitgave: 2017

Heijnen, M., Haandrikman, M. & Folmer, E. (2017). Evaluatie pilot Technologie & toepassing vmbo-tl en vmbo-gl, resultaten vragenlijsten en schoolbezoeken leerjaar 3 - 2016/17. Enschede: SLO.