Schrijfonderwijs in het vo; Analyse van drie methoden en interviews met ervaren leraren


13 februari 2019
Dit onderzoeksrapport geeft een beeld van schrijfonderwijs Nederlands in het vo, zoals dat in drie lesmethoden wordt aangeboden en door achttien leraren naar eigen zeggen wordt gerealiseerd. Het betreft de methoden Nieuw Nederlands, Op Niveau en Talent. Wat bieden de methoden aan, hoe interpreteren de leraren het in de methoden aangeboden curriculum, hoe gaan ze met de methoden om en verzorgen zij hun schrijfonderwijs?
Het eerste hoofdstuk beschrijft de aanleiding tot het onderzoek, de vraagstelling en de werkwijze.
Daarna wordt in drie hoofdstukken achtereenvolgens het schrijfonderwijs in de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo, in de onderbouw van havo/vwo en in de bovenbouw havo/vwo beschreven. In die hoofstukken wordt steeds eerst weergegeven hoe schrijfvaardigheid is verwerkt in de drie genoemde methoden. De tweede paragraaf bevat de interviewverslagen met zes leraren, twee per methode. De derde paragraaf geeft een samenvatting van het beeld dat uit de eerste twee paragrafen opkomt.
Het vijfde hoofdstuk bevat een samenvatting van het onderzoek en geeft conclusies over de aan schrijfonderwijs bestede tijd, de gegeven schrijftaken, de samenhang met andere vakonderdelen, het schrijfproces, de beoordeling van schrijfvaardigheid, de afspraken in de sectie, en de tevredenheid van de leraren met hun schrijfonderwijs. Het hoofdstuk sluit af met prioriteiten voor leerplanontwikkeling.

Jaar van uitgave: 2014

Bonset, H., Jansma, N., Meestringa, T., & Ravesloot, C. (2014). Schrijfonderwijs in het vo; Analyse van drie methoden en interviews met ervaren leerkrachten. Enschede: SLO (Studie & Onderzoek Nederlands vo 48).