Algemene informatie

13 december 2019

Het concept schoolexamenprogramma Technologie en Toepassing (T&T) is ontwikkeld voor de theoretische en gemengde leerweg van het vmbo. Het concept examenprogramma wordt geëvalueerd in pilots met een aantal scholen. Alleen de pilotscholen mogen T&T als schoolexamenvak aanbieden; zij hebben hiervoor ontheffing gekregen van het ministerie van OCW. Andere vmbo-scholen kunnen het concept schoolexamenvak in de pilotfase alleen als extra-curriculair vak aanbieden.  
Afhankelijk van het wetgevingstraject zal het examenprogramma op termijn formeel toegankelijk worden voor alle scholen met een gemengde en/of theoretische leerweg.

SLO biedt vakdocenten in de bovenbouw van het vmbo steun bij de inrichting van het schoolexamen (se) in de vorm van handreikingen. Er bestaan handreikingen voor alle officiële schoolvakken. De handreikingen bevatten suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. De inhoud van de handreikingen voor het schoolexamen heeft een niet-voorschrijvend karakter.

In deze handreiking komen onder meer aan de orde:

  • een uitgebreide toelichting op alle onderdelen en eindtermen van het schoolexamenprogramma;
  • informatie over specifieke aspecten bij de inrichting van het schoolexamen;
  • voorbeelden van levensechte opdrachten;
  • voorbeelden van een programma van toetsing en afsluiting (PTA) en de beoordeling.

De handreiking biedt adviezen voor het aanbod van het programma in de leerjaren 3 en 4 van de vmbo-gl/tl. Het geeft scholen een samenhangend beeld hoe het T&T schoolexamenprogramma omgezet kan worden in een onderwijsprogramma.