Het schoolexamen

13 december 2019

Het schoolexamen is het enige examen voor T&T, er is geen centraal examen.​
Het schoolexamen bestaat uit een (beperkt) aantal opdrachten/toetsen* die beoordeeld worden met een cijfer. In het PTA  wordt beschreven welke opdrachten dat zijn en in welke mate ze meetellen.​De cijfers voor de opdrachten samen leiden tot een eindcijfer T&T dat meetelt in de slaag-zakregeling.

Het schoolexamen dekt de essentie van het examenprogramma T&T, waarbij rekening gehouden wordt met de eigenheid van het programma T&T en gebruik gemaakt wordt van levensechte opdrachten.

De eindtermen van deel B van het examenprogramma (Vakvaardigheden en competenties) vormen de essentie van het examenprogramma T&T en worden dus altijd beoordeeld in het schoolexamen (niet noodzakelijk in elke opdracht). Deze eindtermen worden gecombineerd met:

  • eindtermen van deel A Algemene vaardigheden;
  • eindtermen van deel C Kennis.

Bij T&T is (meestal) geen sprake van toetsen in de traditionele betekenis, maar van opdrachten waarin leerlingen laten zien wat ze weten en kunnen. Overigens hoeven niet alle opdrachten die leerlingen uitvoeren in het schoolexamen opgenomen te worden.

Schoolexamenopdrachten

​Het is niet eenvoudig om opdrachten te maken die geschikt zijn om leerlingen de inhoud van de eindtermen te laten leren en tegelijkertijd geschikt zijn om te beoordelen in hoeverre de leerlingen die eindtermen hebben bereikt. Zie hiervoor ook de pagina Maken van opdrachten.
Op onderstaande pagina's worden verschillende overwegingen en keuzes geschetst die een rol spelen de beoordelende functie van opdrachten.

  • Onder De route naar​ toetsing gaat het om de ​s​amenhang tussen ​​examenprogramma, onderwijs en
    sch​oolexamen​​: hoe zorg je ervoor dat de toetsing geen eigen leven gaat leiden?
  • Toetsplan en toetsvormen: hoe kies je vormen van toetsing die passen bij de doelen (eindtermen) die beoordeeld moeten worden? Onder andere procesbeoordeling en portfolio.
  • Summatief en formatief beoordelen: hoe ondersteun je leerlingen​​ bij hun ontwikkeling terwijl je ze tegelijkertijd beoordeelt?
  • Objectief beoordelen: ​​​​​​​​hoe waarborg je dat de beoordeling eerlijk plaatsvindt? Onder andere door het formuleren en operationaliseren van beoordelingscriteria, bijvoorbeeld in de vorm van rubrics.
  • Omdat er bij T&T in veel gevallen met een externe opdrachtgever gewerkt wordt, wordt hier ook speciale aandacht besteed aan de Rol van de opdrachtgever bij de beoordeling.​

NB: Instrumenten zijn afkomstig uit de leergang T&T (Wilma Bredewold en Judith Gulikers).