Hans Pietersen


Hans Pietersen werkt bij de afdeling primair onderwijs als leerplanontwikkelaar passend onderwijs. Hij richt zich vooral op het organiseren en modereren van Professionele Leergemeenschappen in het vso. Daarbij gaat het om het gezamenlijk leren door het zoeken van de verbinding en de verdieping. De thema's die daarbij leidend zijn: burgerschapsvorming, 21e eeuwse vaardigheden, leergebiedoverstijgende thema's en het curriculum voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking.

Hans is onderwijzer en in verschillende onderwijstypen en verschillende functies werkzaam geweest. Hij is lid van de schoolleiding van een so-vso school voor cluster IV, gedrags- en psychiatrische stoornissen. Centraal thema in zijn werk is: 'Risicojongeren in het onderwijs'. Het gaat daarbij om het omgaan met verschillen in de breedste zin van het woord. Binnen SLO zijn de kernwoorden van de afgelopen jaren: school-organisatieontwikkeling, schoolnabije leerplanontwikkeling, beleidsontwikkeling, managementondersteuning en kwaliteitszorg en dan met name gericht op het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Na het projectleiderschap Kerndoelen voor het VSO heeft Hans zich als projectleider van het project VSO 2014 (..) 2019 ingezet om de wet Kwaliteit en de kerndoelen voor het vso verder vorm te geven op schoolniveau.