Curriculum.nu: hoe staat het ermee?

16 december 2019
contact: Marcia Joosen

Minister Slob heeft gereageerd op de verbetervoorstellen voor het curriculum van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De Tweede Kamer ontving van hem de Kabinetsreactie op de voorstellen van Curriculum.nu. In zijn toelichting bepleit de minister voldoende ruimte voor een schooleigen invulling van het onderwijsprogramma.

Aan de voorstellen is ruim anderhalf jaar gewerkt door 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 ontwikkelscholen. Zij baseerden hun voorstellen voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen op zes ontwikkelsessies en de feedback uit het onderwijsveld die werd opgehaald in zes consultatierondes. SLO heeft de ontwikkelteams en de betrokken ontwikkelscholen inhoudelijk begeleid.

In het nieuwe jaar debatteert de Tweede Kamer een aantal keer over de bouwstenen en het vervolg van de curriculumvernieuwing.  Als de Kamer het voorstel van de Minister volgt, worden de adviezen van Curriculum.nu de komende drie jaar uitgewerkt tot concrete kerndoelen. Leraren, lerarenopleiders, curriculum- en vakexperts gaan hiermee aan de slag, en testen ook hoe scholen in de praktijk aan de slag kunnen met de kerndoelen.  De planning is dat het verbeterde curriculum in 2023-2024 in gaat. Daarna volgt een overgangsperiode van vier jaar. Voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs is eerst een fase van bouwstenen voorzien; de uitwerking in eindtermen volgt daarna. Afhankelijk van de uitkomsten van het politieke debat zal SLO ook in het vervolg een rol spelen in de inhoudelijke en procesmatige ondersteuning.

Meer informatie over de voorstellen en het proces staan op de website van Curriculum.nu.