so


Speciaal onderwijs zou gewoon moeten zijn, maar is vaak bijzonder. Vanuit diverse kanten is er grote behoefte aan ondersteuning bij het vormgeven van inhoudelijke ontwikkelingen. 
SLO richt zich daarbij zowel op het onderwijs aan kinderen met een beperking in het speciaal onderwijs, als ook op het onderwijs aan leerlingen met een beperking in het regulier onderwijs. Leerplanontwikkeling staat daarin centraal. SLO brengt daarnaast  toekomstige ontwikkelrichtingen in kaart en bestudeert die op leerplankundige implicaties.

passende perspectieven

Passende perspectieven ondersteunt scholen in primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor taal en rekenen. De juiste inhoudelijke keuzes en hulpmiddelen dragen ertoe bij dat leerlingen hun capaciteiten beter kunnen benutten. Door het gebruik van leerroutes met relevante doelen ligt de focus op wat leerlingen wél kunnen en is meer maatwerk mogelijk.

ontwikkelingslijnen zml/emb

Voor de leerlingen in het speciaal onderwijs (4-12 jaar) is een overzicht opgesteld van relevante producten, opbrengsten en ontwikkelingen. Het gaat hier om informatie voor emg leerlingen.