nl/ml

10 april 2019

Bij de doelgroep normaal of moeilijk leren (nl/ml) gaat het om die leerlingen, die blind of slechtziend zijn (cluster 1-scholen); doof of slechthorend zijn of ernstige spraakmoeilijkheden hebben (cluster 2-scholen); langdurig ziek zijn (lzk-scholen); epileptisch zijn (ep-scholen); gedragsmoeilijkheden hebben (cluster 4-scholen).

Voor de doelgroep nl/ml is een overzicht van kerndoelen/leerlijnen opgesteld. Daarbij wordt verwezen naar ontwikkelingen en bruikbare materialen binnen het primair onderwijs.

Kerndoelen

Sinds 1 augustus 2009 gelden er ook in het speciaal onderwijs richtlijnen voor wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten kennen en kunnen. Deze ‘kerndoelen (pdf, 760 kB)’ gelden voor alle leerlingen in het speciaal onderwijs. Er zijn twee sets kerndoelen speciaal onderwijs. Een set kerndoelen bedoeld voor leerlingen met een enkelvoudige beperking en een set bedoeld voor zeer moeilijk lerende of meervoudig gehandicapte kinderen op scholen voor speciaal onderwijs.

De kerndoelen voor leerlingen met een enkelvoudige beperking sluiten zo veel mogelijk aan bij die voor het regulier basisonderwijs, maar houden rekening met de verschillende beperkingen van de leerlingen. Zo zijn er voor dove en slechthorende leerlingen bijvoorbeeld kerndoelen voor de Nederlandse gebarentaal en voor de blinde en slechtziende leerlingen kerndoelen met betrekking tot mobiliteit (stoklopen).
De kerndoelen zeggen iets over het onderwijsaanbod, ze zeggen niets over de manier waarop dat aanbod door scholen moet worden vormgegeven. Alhoewel de doelen zijn ontwikkeld voor het speciaal onderwijs, kunnen ze ook worden gebruikt door het regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Als er voor een leerling met bijvoorbeeld Downsyndroom vervangende doelen worden gesteld, dan kunnen de kerndoelen voor de zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen daarvoor als uitgangspunt dienen.

Wijziging kerndoel 53

In 2012 is er in opdracht van OCW een wijziging voorgesteld van een kerndoel binnen het domein `Oriëntatie op jezelf en de wereld`. Het gaat om het aanpassen van kerndoel 53 in het kader van seksualiteit en diversiteit.

Kerndoel 53 wordt (in italic staat wat nieuw is toegevoegd): De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Tussendoelen

In 2005 heeft SLO de leergebiedoverstijgende kerndoelen uitgewerkt. De uitwerking is bestemd voor (onderwijs)experts die werken met normaal lerende leerlingen in het speciaal onderwijs.

Het gaat dus om die leerlingen uit cluster 1 tot en met 4, die zich qua cognitie normaal ontwikkelen, maar die beperkingen hebben in (senso) motorische, visuele en/of communicatieve, lichamelijke ontwikkeling of leerlingen die gedragsproblemen vertonen. Bij de uitwerkingen, en met name ook de doorkijkjes is er een clusterspecifieke accentuering aangegeven.

Tussendoelen/leerlijnen po

De tussendoelen/leerlijnen die SLO heeft ontwikkeld voor het primair onderwijs zijn ook prima bruikbaar als referentiekader voor het speciaal onderwijs.

toon meer

Sector