Leergebiedoverstijgende kerndoelen


Met het in werking treden van de kerndoelen VSO gaan voor alle leerlingen ook de leergebied-overstijgende kerndoelen gelden.

Er zijn 11 leergebiedoverstijgende kerndoelen, onderverdeeld in vier thema's:

  • Leren leren
  • Leren taken uitvoeren
  • Leren functioneren in sociale situaties
  • Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief

De leergebiedoverstijgende kerndoelen richten zich op het functioneren van jongeren in de contexten leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd. Deze kerndoelen kunnen de gehele periode van het vso bestrijken.

De leergebiedoverstijgende kerndoelen zijn hetzelfde voor alle drie de uitstroomprofielen:
vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en dagbesteding. Zij zijn zodanig globaal geformuleerd, dat afhankelijk van het uitstroomprofiel en de doelgroep verschillende uitwerkingen mogelijk zijn.

Uitwerkingen kunnen verschillen voor wat betreft het niveau en de context waarin het kerndoel gestalte krijgt. De mate van zelfstandigheid en planmatigheid die bij elk kerndoel nagestreefd kan worden en het type en de hoeveelheid ondersteuning die nodig is, zullen per
uitstroomprofiel, maar ook per leerling sterk variëren. Vaak zal bij de concretisering van een kerndoel in leeractiviteiten maatwerk nodig zijn. Soms zal duidelijk zijn dat een leerling het maximum haalbare bij een kerndoel heeft bereikt en zal de aandacht uitgaan naar uitbreiding op andere (compenserende) gebieden.

Het is aan de school om een uitwerking te geven aan deze kerndoelen. De school kan ervoor kiezen buiten het vakkenaanbod om in aparte leeractiviteiten aan de leergebiedoverstijgende doelen te werken. De doelen kunnen ook worden geïntegreerd in bestaande vakken of leergebieden. Naarmate de leerlingen verder in hun schoolloopbaan zijn, kunnen de leergebiedoverstijgende kerndoelen worden toegesneden op competenties die van belang zijn voor doorstroming naar een passende vervolgsituatie.

Om scholen te ondersteunen bij het vertalen van onder andere de leergebiedoverstijgende kerndoelen naar onderwijs, heeft SLO voor de drie uitstroomprofielen een instrument ontwikkeld:
Van kerndoel naar maatwerk in het vso.