Uitstroomprofielen

12 december 2019

De diversiteit binnen het vso groot. Er zullen leerlingen uitstromen naar vervolgonderwijs, er zijn leerlingen die voorbereid moeten worden voor de arbeidsmarkt en leerlingen die voorbereid moeten worden voor (arbeidsmatige) dagbesteding. Om recht te doen aan deze diversiteit wordt er binnen het vso een onderscheid gemaakt naar drie uitstroomprofielen.

Vervolgonderwijs
Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden geacht in staat te zijn een diploma voortgezet onderwijs te behalen (vwo, havo, vmbo) of een diploma op het niveau mbo-1. Het onderwijs is inhoudelijk geënt op het reguliere onderwijs, zowel in de onderbouw (kerndoelen) als in de bovenbouw (examenprogramma`s). Daarnaast is het gericht op een succesvcolle doorstroom, zo mogelijk naar vervolgonderwijs (mbo, hbo of wo) of, in enkele gevallen, op terugstroom van de leerling naar het regulier voortgezet onderwijs.

Arbeidsmarkt
Bij leerlingen in dit uitstroomprofiel wordt ingeschat dat zij toeleidbaar zijn naar loonvormende arbeid, maar niet in staat zullen zijn een volledig diploma vo of mbo-1 te behalen. Binnen dit uitstroomprofiel onderscheiden we:

  • arbeid in een regulier bedrijf, in combinatie met landelijk erkend(e) certificaat/certificaten
  • arbeid in een regulier bedrijf, zonder certificaten
  • (beschermde) arbeid in sociale werkvoorziening

(Arbeidsmatige) dagbesteding
Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden vanuit het vso toegeleid naar een voorziening voor dagbesteding. Er wordt een onderscheid gemaakt naar:

  • arbeidsmatige dagbesteding
  • taak- of activiteitsgerichte dagbesteding
  • belevingsgerichte dagbesteding

Via het linkermenu kun je meer informatie vinden over ondersteuningsproducten voor alle drie de uitstroomprofielen.

toon meer

Sector

Vrije trefwoorden