Arbeidsmarkt


Bij leerlingen in uitstroomprofiel arbeidsmarkt wordt ingeschat dat zij toeleidbaar zijn naar loonvormende arbeid, maar niet in staat zullen zijn een volledig diploma vo of mbo-1 te behalen. Binnen dit uitstroomprofiel onderscheiden we:

  • arbeid in een regulier bedrijf, in combinatie met landelijk erkend(e) certificaat/certificaten
  • arbeid in een regulier bedrijf, zonder certificaten
  • (beschermde) arbeid in sociale werkvoorziening

Bouwstenen

Het wetsvoorstel kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs legt de taak van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso-scholen) wettelijk vast. SLO ondersteunt scholen bij het vormgeven van leerplankundige aspecten door middel van diverse handreikingen en voorbeeldmatige uitwerkingen.

In de deelnotitie `Bouwstenen` (onderaan deze pagina) voor het vso-uitstroomprofiel arbeidsmarkt worden leerplankundige aandachtspunten nader belicht, zoals: inhoud en fasering van het onderwijs, leerroutes, loopbaankeuzes van leerlingen en maatwerk, stage als leeromgeving, afsluiting en beoordeling op maat en tenslotte afronding met getuigschrift en transitiedocument.

Stage als leer- en werkomgeving

Met de invoering van de wet Kwaliteit (v)so in 2013 worden stages wettelijk verplicht voor het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel. In deze wet zal onder meer bepaald worden dat stagetijd als onderwijstijd wordt beschouwd. Dit betekent dat scholen zich zullen moeten verantwoorden over hoe zij stagetijd hebben ingevuld en hoe zij daarbij met de leerlingen aan de kerndoelen voor het vso (SLO, 2011) hebben gewerkt.

De publicatie 'Stage als leer- en werkomgeving' heeft tot doel om scholen te ondersteunen bij de inhoudelijke en onderwijskundige vormgeving en ontwikkeling van stages in het arbeidsmarktgerichte profiel. In de publicatie worden onder andere voorbeeldmatige invullingen gegeven van stage-opdrachten voor assistent-medewerker winkel en assistent-medewerker horeca. De gehele publicatie kan je hieronder downloaden. De afzonderlijke stage-opdrachten zijn daarnaast eveneens als word-document beschikbaar om aan te kunnen passen aan de eigen schoolsituatie.