Vervolgonderwijs


Leerlingen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs worden geacht in staat te zijn een diploma voortgezet onderwijs te behalen (vwo, havo, vmbo) of een diploma op het niveau mbo-1. Het onderwijs is inhoudelijk geënt op het reguliere onderwijs, zowel in de onderbouw (kerndoelen) als in de bovenbouw (examenprogramma`s). Daarnaast is het gericht op een succesvolle doorstroom, zo mogelijk naar vervolgonderwijs (mbo, hbo of wo) of, in enkele gevallen, op terugstroom van de leerling naar het regulier voortgezet onderwijs.

Bouwstenen

Het wetsvoorstel kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs legt de taak van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso-scholen) wettelijk vast. SLO ondersteunt scholen bij het vormgeven van leerplankundige aspecten door middel van diverse handreikingen en voorbeeldmatige uitwerkingen.

In de deelnotitie `Bouwstenen` (onderaan deze pagina) voor het vso-uitstroomprofiel vervolgonderwijs worden leerplankundige aandachtspunten nader belicht, zoals: de inrichting van de onder- en bovenbouw, het werken met een ontwikkelingsperspectief en de vormgeving van maatwerk in leerroutes, het realiseren van stages, het inrichten van examentrajecten en de transitie naar het vervolgonderwijs.

Diplomering

Voor leerlingen die onderwijs krijgen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs geldt dat zij tot diplomering moeten worden gebracht. De wet kwaliteit verruimt de mogelijkheden voor vso-scholen om hun leerlingen tot diplomering te brengen.

Het gaat daarbij om de volgende mogelijkheden:

  • De vso-school regelt de examinering en diplomering zelf. In dit geval wordt de vso-school een aangewezen school. Zij krijgt een licentie om leerlingen te examineren waarbij geldt dat de vso-school aan dezelfde eisen moet voldoen als een reguliere vo-school
  • De vso-school regelt de examinering in samenwerking met een vo-school. Leerlingen worden ingeschreven als extraneus-kandidaat bij een vo-school maar blijven als leerling ingeschreven op de vso-school.
  • Eenzelfde scenario geldt voor het vavo. Daar kunnen 16-jarige leerlingen als extraneus-kandidaat worden ingeschreven.
  • De leerling maakt gebruik van de regeling staatsexamens en doet examen op niveau havo of vwo of vmbo-theoretische leerweg

Binnenkort verschijnen digitale routeboekjes ter ondersteuning van vso-scholen bij de inrichting en organisatie van de examinering van hun leerlingen. Het gaat daarbij met name om 'anders'-diplomeren.