Herziening de landelijke onderwijsdoelen

14 april 2020

Binnen Curriculum.nu hebben leraren, schoolleiders en scholen samen met wetenschappers, vakverenigingen, curriculumexperts en diverse andere betrokkenen de afgelopen jaren samengewerkt aan de herziening van het curriculum. De belangrijkste vragen daarbij waren: wat moeten de leerlingen in de toekomst kennen en kunnen? En hoe zorgen we ervoor dat het curriculum aansluit bij de behoeften van de samenleving en van het onderwijs zelf? Curriculum.nu werd in 2017 ingesteld door de minister van OCW omdat het huidige curriculum te versnipperd, te vol en op onderdelen verouderd is: de kerndoelen en eindtermen zijn al bijna 15 jaar niet opnieuw bekeken. Ook sluiten het basis- en voorgezet onderwijs onvoldoende op elkaar aan. Bovendien geven leraren aan dat er bij te veel maatschappelijke problemen naar het onderwijs gekeken wordt. Daarom moeten er in het herziene curriculum duidelijke keuzes worden gemaakt.

Op 10 oktober 2019 overhandigden de negen ontwikkelteams van Curriculum.nu hun voorstellen aan minister Slob van OCW. Die bood de voorstellen op 9 december aan de Tweede Kamer aan, voorzien van een reactie van het kabinet op de voorstellen. Tijdens het Algemeen Overleg op 5 maart jl. heeft de Kamer over de voorstellen en over het vervolgtraject gesproken met de minister. Mede door de coronacrisis is onzeker hoe het vervolgtraject eruit gaat zien en wanneer het van start gaat.

Het is de bedoeling dat SLO de uitvoering van het vervolgtraject gaat verzorgen, om zo van bouwstenen naar kerndoelen en naar verwachting ook eindtermen te komen. SLO wil dit doen in samenwerking met experts, leraren en scholen.

Van bouwstenen naar herziene onderwijsdoelen

De opdracht tot vernieuwing van de landelijke onderwijsdoelen is uitdagend: de herziene kerndoelen en eindtermen moeten bruikbaar zijn in de praktijk. Ze moeten eenduidig zijn in hun formuleringen en niveau. En ze moeten bijdragen aan samenhangend onderwijs, over leergebieden en sectoren heen.