Probleemoplossend denken en handelen

11 november 2019

Probleemoplossend denken en handelen is het vermogen om een probleem te (h)erkennen en tot een plan te komen om het probleem op te lossen. Meer specifiek gaat het daarbij om:

  • problemen signaleren, analyseren en definiëren;
  • strategieën kennen en hanteren om met problemen om te gaan;
  • oplossingsstrategieën genereren, analyseren en selecteren;
  • patronen en modellen creëren en beargumenteerde beslissingen nemen.

Leerlingen leren het probleem te definiëren in een specifieke context en maken gebruik van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden om tot een oplossing te komen. Daarbij is het proces dat leidt tot het oplossen van het probleem belangrijker dan het vinden van de oplossing zelf.

Belang voor het onderwijs

In een steeds complexer wordende maatschappij is het belangrijk dat leerlingen leren problemen te (h)erkennen en in staat zijn oplossingen te bedenken en te realiseren. Hiervoor is kennisontwikkeling en innovatie nodig. Door toepassing op actuele en toekomstige maatschappelijke en wereldwijde problemen kan in het onderwijs in alle vakken aandacht besteed worden aan probleemoplossen als doel. Daarnaast kan probleemoplossen als middel dienen ter motivering en legitimering van leren, en om onderwijs te verbeteren en actueel te houden.​

Overzicht geraadpleegde bronnen.