Monitoring vernieuwing beroepsgerichte vakken

12 december 2019

Om de beroepsgerichte programma’s in het vmbo beter te laten aansluiten bij de actualiteit en deze eenvoudiger en duidelijker te maken zijn deze vernieuwd. De nieuwe programma's dragen er aan bij dat leerlingen beter worden voorbereid op hun vervolgopleiding en toekomstige beroep. Ruim dertig afdelingsprogramma’s zijn in 2016 vervangen door tien profielen, bestaande uit gemeenschappelijke vakken en beroepsgerichte profiel- en keuzevakken. Deze profielen maken het mogelijk onderwijs op maat aan de leerling aan te bieden en optimale leerlijnen naar het mbo vorm te geven.

SLO evalueert de invoering van deze vernieuwing in opdracht van het Ministerie van OCW. De vragen die we graag willen beantwoorden zijn: hoe verloopt de invoering? Wat betekent de vernieuwing voor docenten en leerlingen? Hiermee krijgt OC&W en SPV zicht op wat goed gaat en wat nog extra aandacht verdient, zodat men daar waar nodig aanvullende acties in kunnen zetten. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van vragenlijsten en schoolbezoeken.

Naast de evaluatie door SLO wordt eveneens onderzoek uitgevoerd door een consortium van onderzoeksinstellingen, te weten: Ecbo, SEO Economisch Onderzoek, KPC Groep, ROA Maastricht en Bureau Turf. Om de scholen zo min mogelijk te belasten, werken alle onderzoekspartijen nauw samen.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

 • Evaluatie vernieuwde beroepsgerichte programma's vmbo 2017/2018
  Hierin staan de resultaten van de tweede tussentijdse evaluatie van de invoering van de vernieuwde beroepsgerichte programma's in het vmbo. Begin 2020 verschijnt de eindrapportage.
 • Evaluatie vernieuwde beroepsgerichte programma's vmbo 2016/2017
  Hierin staan de resultaten van de eerste tussentijdse evaluatie van de invoering van de vernieuwde beroepsgerichte programma's in het vmbo. Op basis van ruim 300 ingevulde vragenlijsten en interviews met zowel docenten als leerlingen op 11 verschillende scholen, wordt beschreven hoe de invoering vordert, wat goed gaat en welke knelpunten er zijn.
 • Evaluatie van de vernieuwing van het vmbo
  Op deze webpagina kunt u de laatste stand van zaken bekijken ten aanzien van het onderzoek naar de nieuwe beroepsgerichte programma's door een consortium waarbij diverse partijen zijn betrokken.
 • Vernieuwing beroepsgerichte programma's
  Deze website is onmisbaar voor iedereen die zich bezighoudt met de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s in het vmbo. Deze zijn vereenvoudigd, geactualiseerd en uitgewerkt in profielen.

contactpersoon

Liesbeth Pennewaard

links