Leerplankader kunstzinnige oriëntatie

30 oktober 2019

Hoe ziet de opbouw van het leergebied kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs er uit? Welk onderwijsaanbod past bijvoorbeeld het beste bij kinderen uit groep 4? En welke relaties heeft dit leergebied met andere leergebieden?

Het leerplankader kunstzinnige oriëntatie biedt houvast bij de invulling en borging van het curriculum voor kunstzinnige oriëntatie op scholen. Hierin zijn competenties met betrekking tot het creatieve proces uitgewerkt in leerlijnen voor beeldend, dans, drama en muziek (de kunstzinnige vakdisciplines) en cultureel erfgoed. De leerlijnen laten de opbouw van deze competenties zien. Het is aan scholen te bepalen of ze het onderwijsaanbod in aparte vakken of meer in samenhang aanbieden.

Leidend voor het leerplankader kunstzinnige oriëntatie zijn de preambule, de karakteristiek en de kerndoelen van het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Daarbij zijn extra aandachtspunten en de samenhang met 21e eeuwse vaardigheden beschreven. Het creatieve proces, waarbij het gaat over oriënteren, onderzoeken, uitvoeren, evalueren en reflecteren, vormt de rode draad in de leerlijnen.

Bij kunstzinnige oriëntatie maken leerlingen kennis met kunstzinnige en culturele aspecten waarmee mensen vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan. Leerlingen leren ook zélf vorm en betekenis te geven aan hun bestaan. Ze leren de inhouden, vaardigheden en attitudes van de kunstzinnige vakdisciplines en van cultureel erfgoed (bewust) te gebruiken in hun proces van vormgeving en betekenisgeving.

Het landelijk leerplankader kunstzinnige oriëntatie biedt een richtinggevende beschrijving. Het leerplankader is het uitgangspunt voor nadere concretiseringen, zoals handreikingen voor leerkrachten, medewerkers van culturele instellingen, pabo's en leerkrachten die lesgeven aan leerlingen met speciale behoeftes. Deze handreikingen zullen de komende tijd nog ontwikkeld en via deze website gepubliceerd worden.

Uitgangspunten Samenhang

De uitgangspunten worden gevormd door de karakteristiek,de drie kerndoelen van het leergebied kunstzinnige oriëntatie en een aantal extra aandachtspunten.

Samenhang gaat het over de relatie tussen het leergebied kunstzinnige oriëntatie en de rest van het onderwijs.

Driehoek-3-groen
Leerlijnen

Voor elke kunstzinnige vakdiscipline en voor cultureel erfgoed is een leerlijn ontwikkeld. Elke leerlijn is opgebouwd uit competenties. De afzonderlijke leerlijnen hebben het creatieve proces als uitgangspunt. Dit proces kent verschillende processtappen. Dat wat deze leerlijnen gemeenschappelijk hebben is beschreven in generieke competenties.

toon meer

Sector

Leerplankundig thema