Aansluiting Engels op vervolgonderwijs

12 december 2019

Het voortgezet onderwijs heeft de wettelijke taak om leerlingen voor te bereiden op het aansluitende beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs (WVO artikel 10, lid 2b). Dat maakt afstemming met het vervolgonderwijs noodzakelijk. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om een goede aansluiting voor het vak Engels te realiseren. Bij de aansluiting gaat het voornamelijk om een goede afstemming van taalbeheersingsniveaus en taaldidactiek.

Aansluiting vmbo-tl en mbo

Onder geselecteerde documenten vind je een onderzoek waarin met name gevraagd is naar de ervaringen en waarnemingen van eerste- en tweedejaarsstudenten en hun docenten. Naast conclusies vind je in dit rapport ook aanbevelingen.

Aansluiting havo en hbo

In de tweede publicatie onder geselecteerde documenten kan je meer lezen over de conclusie dat niet zozeer de beheersing van het Engels van de leerling een goede aansluiting in de weg staat is, maar veeleer de waarde die het voortgezet- en het vervolgonderwijs toekennen aan die beheersing. Verder wordt een toenemende discrepantie in taaldidactiek geconstateerd.

Aansluiting vwo en universiteit

In dit onderzoek, zie onder geselecteerde documenten, geven eerstejaars studenten aan op het vwo vaak te weinig geoefend te hebben met het soort Engels dat ze in het wetenschappelijk onderwijs nodig hebben - het ''academic English''. SLO heeft de uitkomsten van dit onderzoek gebruikt voor de ontwikkeling van de website Filling the gap. Op deze website vind je een aantal lesideeën waarmee het gat tussen vo-Engels en wo-Engels wellicht gedicht kan worden.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

Eindniveau gespreksvaardigheid Engels in het voortgezet onderwijs
In 2007 heeft SLO in opdracht van het ministerie van OCW, streefniveaus geformuleerd voor de verschillende vaardigheden die volgens de eindexamenprogramma's moderne vreemde talen vmbo, havo en vwo getoetst moeten worden. Hoe deze streefniveaus zich verhielden tot de daadwerkelijke prestaties van leerlingen op het eindexamen was niet bekend. Om in deze leemte te voorzien is onderzoek uitgevoerd naar de schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans van havo- en vwo-leerlingen.

Aansluiting Engels tussen vmbo-tl en mbo
Deze publicatie doet verslag van een onderzoek dat in 2013 is uitgevoerd onder studenten en docenten van een viertal mbo-opleidingen. Doel was een nadere verkenning van de aansluiting tussen vmbo-tl en mbo voor Engels. Er is met name gevraagd naar de ervaringen en waarnemingen van de betrokkenen: wat verwachten eerstejaarsstudenten van de aansluiting, hoe hebben tweedejaarsstudenten de aansluiting ervaren en wat zijn de waarnemingen en ervaringen van docenten?

Is havo Engels goed genoeg voor het HBO?
Deze publicatie gaat over het vak Engels als schakel in de aansluitingsketen havo - hbo. Nagegaan is of er sprake is van aansluitingsproblematiek, en zo ja wat die behelst. Dit is gebeurd aan de hand van deskresearch, interviews met docenten en enquêtes onder leerlingen van zowel hbo-instellingen als toeleverende havo-scholen.

contactpersoon

Liesbeth Pennewaard