Engels als kernvak

11 december 2019

​​​​Sinds 2014 zijn de vakken Engels, Nederlands en wiskunde als zogenaamde kernvakken opgenomen in het curriculum van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De overheid ziet deze vakken als bepalend voor succes in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt.

Tussendoelen Engels

In opdracht van het ministerie van OCW heeft SLO voor de drie kernvakken tussendoelen ontwikkeld en gevalideerd. Ze zijn geënt op de eindexameneisen, de acht globale kerndoelen van de onderbouw en op het ERK. Bij de ontwikkeling ervan is ook rekening gehouden met de vier kerndoelen van het primair onderwijs. De tussendoelen beschrijven doelen, inhouden en te bereiken beheersingsniveaus aan het eind van het tweede leerjaar vmbo en het derde leerjaar havo/vwo. Ze staan in een conceptversie gepubliceerd.

Diagnostische Tussentijdse Toets

De tussendoelen vormen de basis voor de diagnostische tussentijdse toets (DTT). Deze zou in eerste instantie een verplicht karakter in het voortgezet onderwijs hebben. In 2017 heeft OCW besloten de items en itembanken uit de pilot DTT over te dragen aan de markt. Op de website pilot DTT vind je informatie over de laatste stand van zaken rond de DTT. Op de themapagina DTT van SLO vind je meer informatie over de inbedding van de Diagnostische Tussentijdse Toets in het onderwijs, waarbij formatief evalueren een belangrijke rol speelt.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

Concept-tussendoelen kernvakken onderbouw vo (pdf, 4.3 MB)
Concept-tussendoelen wiskunde, Nederlands en Engels voor de onderbouw van havo/vwo en van vmbo.