Engels in het basisonderwijs

12 december 2019

​Engels is sinds 1986 een verplicht vak in het basisonderwijs. De redenen om Engels in het basisonderwijs (Eibo) in te voeren waren:
 • de opkomst van Engels als internationale voertaal en lingua franca;
 • het Europees beleid ten aanzien van het moderne vreemdetalenonderwijs;
 • de behoefte om leerlingen met voldoende basisvaardigheid Engels in het voortgezet onderwijs te laten starten.

Scholen bepalen zelf vanaf welke groep ze Engels aanbieden, het startmoment is niet wettelijk vastgelegd. In de praktijk zijn verschillende varianten:

 • Engels in het basisonderwijs (Eibo): Engels in groep 7 en 8.
 • Vervroegd Eibo: Engels vanaf groep 5.
 • Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto): Engels vanaf groep 1 waarbij tot 15 procent van de lestijd in het Engels wordt gegeven.
 • Tweetalig primair onderwijs (tpo): vanaf groep 1, 30 tot 50 procent van de lestijd in het Engels.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

 • Reactie op onderzoeksrapport 'Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs'.
  Sinds 1 januari 2016 is het wettelijk toegestaan om tot vijftien procent van de onderwijstijd in het primair onderwijs in het Engels, Frans of Duits te geven. De resultaten van de pilot die hiervoor tussen 2010 en 2012 is uitgevoerd waren positief. Tijdens de parlementaire behandeling van deze wetswijziging werden echter ook zorgen geuit over de effecten van meertalig onderwijs.Het onderzoeksrapport geeft een helder beeld van hoe vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) in Nederland wordt gegeven, maar ook waar de uitdagingen in de komende jaren nog liggen. Het rapport laat geen negatief verband zien tussen vvto en meertalig onderwijs en de Nederlandse taalbeheersing van leerlingen, noch dat er signalen zijn dat de toegankelijkheid van het onderwijs met de wetswijziging is afgenomen. Wel is te zien dat de vaardigheden van leraren die vvto geven uiteenlopen: van didactisch onderlegde native speakers tot groepsleerkrachten met taalkennis die nog in ontwikkeling is.
 • Engels in het basisonderwijs : domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek.
  Om te weten wat kinderen in Nederland op school leren worden sinds 1987 periodieke peilingsonderzoeken gehouden in het primair onderwijs. De onderzoeken worden gedaan op basis van een zogenaamde domeinbeschrijving. In een domeinbeschrijving wordt beschreven wat de wettelijke eisen zijn voor de inhoud van het specifieke domein en hoe deze inhoudelijke eisen kunnen worden vertaald naar de praktijk van het onderwijs. Deze publicatie betreft het domein Engels in het basisonderwijs.
 • Engels in het basisonderwijs. Vakdossier
  Dit vakdossier is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die Engels geven. Het bevat een beschrijving van de stand van zaken van Engels in het basisonderwijs. Het komt voort uit een verkennend veldonderzoek dat SLO in opdracht van het ministerie van OCW in 2011 heeft uitgevoerd. Aan de orde komen beleidsontwikkelingen; de lespraktijk in scholen; de opleiding en toerusting van leerkrachten; de tendens om eerder te starten met Engels; de Nederlandse situatie in internationaal perspectief en aanbevelingen om de kwaliteit van Engels in het basisonderwijs te verbeteren.
 • Engels in het basisonderwijs: verkenning van de stand van zaken
  Dit rapport (opdrachtgever OCW) is bedoeld voor iedereen die wil weten hoe het ervoor staat met het vak Engels in het basisonderwijs en op de Pabo. Het rapport is vooral geschikt voor beleidsontwikkeling. Het geeft zicht op de intensiteit en kwaliteit van het vak. Hoeveel tijd wordt eraan besteed, hoe ziet de lespraktijk eruit, zijn de leerkrachten voldoende toegerust? Om het rendement van het onderwijs Engels in het basisonderwijs te verhogen geeft het rapport twee aanbevelingen. Ten eerste is er behoefte aan een meer transparant en uitgewerkt inhoudelijk kader met nastrevenswaardige doelen en inhouden. Ten tweede is meer aandacht voor de professionalisering van leerkrachten van belang.
 • Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto
  Dit rapport is bedoeld voor leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs en onderzoekers die zich richten op Engels in het basisonderwijs. Het is een verslag van de ervaringen van dertien scholen (twaalf Engels, een Duits), die in de periode 2010-2012 intensieve vormen van vroeg vreemdetalenonderwijs (tot 15% van de lestijd) hebben ingevoerd.
 • Balans van het Engels aan het einde van de basisschool
  Dit rapport over Engels in het basisonderwijs is van belang voor leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs, voor onderzoekers en voor auteurs van methodes en ander lesmateriaal Engels. Het betreft de bevindingen van de vierde peiling Engels in het basisonderwijs, gehouden in het voorjaar van 2012.

toon meer