Vakspecifiek verrijken

28 november 2019

Groepen die verrijkingsonderwijs krijgen, zijn divers samengesteld. Dit varieert van goed presterende leerlingen per leergebied, slimme (intelligente) leerlingen, zeer intelligente leerlingen tot en met (hoog)begaafde leerlingen. Door de grote diversiteit is het niet mogelijk om vooraf een verrijkingsaanbod te bieden dat voor alle leerlingen uitdagend en betekenisvol is.

Hoe kom ik tot een verrijkingsaanbod?

Het is daarom goed om over een aantal zaken (hoe, voor wie, wanneer, waar wil je verrijkingsopdrachten in jouw les(-sen) inzetten?) na te denken alvorens het verrijkingsaanbod te bepalen. Via de link hiernaast kom je op een website waar je een vragenlijst kunt downloaden die je langs al deze vragen leidt.

Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling

Op het informatiepunt vind je meer materialen waarmee je direct aan de slag kunt zoals criteria aan de hand waarvan je verrijkingsmateriaal kunt selecteren en voor de vakken DuitsEngels en Frans voorbeeldlesmaterialen.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

VerstERKt over de grens. Internationalisering en het ERK
Deze publicatie is van belang voor docenten moderne vreemde talen en schoolleiders die zich bezighouden met of oriënteren op internationalisering in het onderwijs. Zij behandelt de koppeling van internationaliseringsactiviteiten aan kerndoelen uitgedrukt in termen van het ERK. In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op het ERK en de benodigde taalniveaus in verschillende schooltypes. In hoofdstuk 2 beschrijven de auteurs verschillende scenario's voor internationalisering, hoofdstuk 3 gaat over voorbereidende taken van de docent en de leerlingen bij internationalisering op school. In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden tot differentiatie naar ERK-niveau.

Focus op talentontwikkeling en excelleren in het vo : een inventarisatie naar behoeften, aanbod en begeleidingsmogelijkheden voor begaafde en excellerende leerlingen binnen het voortgezet onderwijs
Per 1 januari 2012 richt het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling van SLO zich behalve op het primair onderwijs ook op het voortgezet onderwijs. In verband met deze 'nieuwe' doelgroep is geïnventariseerd op welke wijze het voortgezet onderwijs op dit moment het onderwijs voor (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen vorm geeft, welke toekomstplannen er zijn en welke behoeften aan ondersteuning het voortgezet onderwijs heeft zodat het informatiepunt van SLO hierop in kan spelen.

Kansen voor talent: proces en resultaten van 28 excellentieprojecten in beeld
In juni 2009 ontvingen 28 besturen met 350 scholen bericht dat zij subsidie van het ministerie van OCW kregen voor hun ingediende excellentieprojecten voor een periode van drie jaar (2009-2012). Al deze projecten hebben een gemeenschappelijk doel: het stimuleren van cognitief talent. Om de uitvoering van de projecten te kunnen volgen en de voortgang van de projecten zoveel mogelijk te waarborgen vond ondersteuning en lichte monitoring van de projecten plaats. Dit gebeurde door een samenwerkingsverband van SLO, de PO-Raad en EDventure. In deze publicatie wordt duidelijk wat de subsidieregeling voor het onderwijs heeft opgeleverd, welke positieve ontwikkelingen zijn ingezet, welke vragen zijn blijven liggen en welke nieuwe uitdagingen zich voordoen rond het stimuleren van cognitief talent. Tegelijk wordt zicht gegeven op het proces van het monitoren en ondersteunen van de scholen.