Over de drempels met taal en rekenen: Hoofdrapport van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen


23 januari 2019

Deze publicatie is van belang voor leraren rekenen-wiskunde in primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, voor rekenencoördinatoren, materiaalmakers, curriculumontwikkelaars en opleiders. Het is het advies aan de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over noodzakelijke basiskennis en –vaardigheden voor taal en rekenen voor leerlingen van primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. In dit rapport wordt op een rij gezet waarom een verhoging van het taal- en rekenniveau van leerlingen nodig is en de aansluiting tussen de sectoren verbetering behoeft. Aanleiding voor het rapport is maatschappelijke onrust over het taal- en rekenniveau van leerlingen in het bijzonder bij pabo- studenten. Om die reden is door de minister en staatssecretaris een expertgroep ingesteld die hen op dat punt moet adviseren. Naast dit rapport zijn er twee deelrapporten verschenen: Over de drempels met taal en Over de drempels met rekenen. Na adviezen van onder andere de sectorraden is een vervolgadvies uitgebracht: Een nadere beschouwing. Dit rapport heeft geleid tot het Referentiekader taal en rekenen.


Jaar van uitgave: 2008

Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen. (2008). Over de drempels met taal en rekenen: Hoofdrapport van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen. Enschede: SLO.