Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – achtste meting


23 januari 2019

In 2015 heeft Cito voor de achtste keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij taal en rekenen in het basisonderwijs. Voor wereldoriëntatie was het de tweede keer dat dit onderzoek werd uitgevoerd. Dit jaar is het onderzoek voor het eerst uitgevoerd op de gegevens van Centrale Eindtoets PO in 2015. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens betreffende Woordenschat, Taalverzorging,, Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde. Bij wereldoriëntatie gaat het om de drie onderwerpen die in de Centrale Eindtoets PO zijn benoemd: aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs.


Jaar van uitgave: 2016

Hemker, B. (2016). Peiling van de rekenvaardigheid, de taalvaardigheid en wereldoriëntatievaardigheden in jaargroep 8 van het basisonderwijs in 2015. Arnhem: Cito.