Vernieuwing beroepsgericht en praktisch onderwijs

13 januari 2020

Sterk beroepsonderwijs staat in het middelpunt van de belangstelling. Het overheidsprogramma Sterk Beroepsonderwijs richt zich onder meer op nieuwe leerwegen in het vmbo en een flexibeler aansluiting en doorstroom tussen vmbo en mbo. SLO werkt met partners en scholen aan de vernieuwing van de beroepsgerichte vakken in het vmbo. Het werk aan deze vernieuwing levert nieuwe leerplankundige inzichten op, die ook van belang zijn voor de actualisering van de landelijke onderwijsdoelen in andere sectoren.

Vernieuwing van de examenprogramma's voor het vmbo

Scholen zijn vanaf 2016 of 2017 begonnen met het implementeren van de nieuw ontworpen examenprogramma's voor het vmbo. De opbouw van deze programma's wijkt echt af van wat tot nu toe gebruikelijk is in het vmbo en de tweede fase van het voortgezet onderwijs.

De programma's bestaan uit een kern, een beroepsgericht profielvak en beroepsgerichte keuzevakken. Leerlingen hebben binnen het beroepsgerichte deel van het curriculum veel meer keuzemogelijkheden gekregen. Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) is met de vernieuwing van de deze programma's een rode draad geworden in de opleiding van de leerlingen. Nieuw voor leerlingen, maar ook nieuw voor scholen.

De scholen zijn nu druk bezig de examenprogramma's uit te werken en een plaats te geven in de dagelijkse schoolpraktijk. SLO volgt de ontwikkeling met een jaarlijkse monitor en ondersteunt scholen bij het 'doorvertalen' van de examenprogramma's in onderwijsprogramma's voor hun leerlingen waarin de nieuwe mogelijkheden goed tot hun recht komen.

Doorgaande vernieuwing: Sterk beroepsonderwijs

Voortbouwend op de vernieuwing voor de beroepsgerichte vakken is gestart met het project Sterk Beroepsonderwijs. SLO is betrokken bij een van de programmalijnen van dit landelijke project: 'De Nieuwe Leerweg'.

In 'De Nieuwe Leerweg' worden de gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) samengevoegd en moeten alle leerlingen een 'praktijkgerichte component' volgen ongeacht hun doorstroomwensen naar havo of mbo. Bij de inrichting van de nieuwe leerweg wordt goed gekeken naar de opbrengsten van en ervaringen met de vernieuwing van de beroepsgerichte vakken voor het vmbo. Ook worden vanzelfsprekend de ontwikkelingen van Curriculum.nu meegenomen.

In 2019 gaat een werkgroep vanuit de VO-raad, Stichting Platforms vmbo (SPV) en platform Theoretische Leerweg met ondersteuning van SLO, en samen met scholen, aan de slag om deze nieuwe leerweg en de praktijkgerichte component verder te ontwikkelen.