Vernieuwing van de landelijke onderwijsdoelen

12 juni 2019

In het vernieuwingsproces Curriculum.nu buigen teams van leraren en schoolleiders zich over de vraag wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden leveren zij in de herfst van 2019 visies, grote opdrachten en bouwstenen (de benodigde kennis en vaardigheden) op, die zij aanbieden aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs. De minister gaat hierover in gesprek met de Tweede Kamer. De bedoeling is om vervolgens de opbrengsten te gebruiken om de landelijke onderwijsdoelen voor primair en voortgezet onderwijs te actualiseren.

Met leraren, scholen en het brede onderwijsveld verwacht SLO vanaf begin 2020 te gaan werken aan de realisatie van nieuwe kerndoelen en eindtermen voor leerlingen van 4 tot 18 jaar. Deze realisatiefase zal naar verwachting leiden tot geactualiseerde curricula, leermiddelen en toetsen in de schoolpraktijk.

Van bouwstenen naar nieuwe onderwijsdoelen

De opdracht tot vernieuwing van de landelijke onderwijsdoelen is uitdagend: de nieuwe kerndoelen en eindtermen moeten bruikbaar zijn in de praktijk. Ze moeten eenduidig zijn in hun formuleringen en niveau. En ze moeten bijdragen aan samenhangend onderwijs, over leergebieden en sectoren heen.

SLO beoogt in de periode vanaf begin 2020 te gaan werken met realisatieteams van leraren, vakdidactici, schoolleiders en wetenschappers. Met ondersteuning van SLO vertalen zij de bouwstenen tot landelijke onderwijsdoelen. Naast de realisatieteams beogen we aan de slag te gaan met ontwerppilots op scholen, met als belangrijkste vraag: wat voor type onderwijsdoelen werkt voor leraren?

In het proces krijgen uiteraard ook andere onderwijspartijen en betrokkenen de kans om mee te denken zoals vakverenigingen, maatschappelijke organisaties en het vervolgonderwijs. En om de nieuwe doelen in te kunnen voeren, vernieuwen de uitgevers van leermiddelen, van leerlingvolgsystemen en van toetsen hun producten op basis van de nieuwe doelen.