Visie van de school

4 december 2019

Scholen hebben de ruimte om zelf invulling te geven aan actief burgerschap en sociale integratie. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op burgerschap en integratie.

Scholen dienen een visie en plan van aanpak te hebben. Daarin zijn vele keuzes mogelijk. Een aantal factoren speelt daarbij een rol:

  1. De visie op burgerschap, het type burger dat men nastreeft en de bijdrage die de school daaraan kan leveren;
  2. De identiteit van de school, die wordt bepaald door levensbeschouwing en/of pedagogisch-didactische uitgangspunten;
  3. Kenmerken van de schoolcontext, waaronder de wijk, de leerlingenpopulatie en de ouders.

De visie op burgerschap speelt een centrale rol als begin- en eindpunt van een ontwikkeling. De visie vormt de basis voor gestelde doelen. De doelen op hun beurt bepalen de keuze voor een aanpak en uitgevoerde activiteiten. Het reflecteren op die activiteiten draagt weer bij aan de aanscherping van visie en doelen. Daarmee wordt ook duidelijk dat visie, doelen en aanpak in wisselwerking met elkaar staan en dat ervaringen kunnen leiden tot vergroot inzicht in visie en doelen.

Het gaat hierbij om een cyclisch proces: de resultaten van de evaluatie kunnen leiden tot aanpassing van doelen en aanpakken. Het maken en toelichten van de keuzes vormt het schoolbeleid. Door middel van dit schoolbeleid, vaak vastgelegd in het schoolplan, kan de school naar buiten communiceren waar zij voor staat. Het proces van visie naar doelen en aanpak, en het evalueren daarvan, worden intern gedeeld en besproken. Zo ontstaan er een gedeelde schoolvisie en en een gemeenschappelijke aanpak voor burgerschap.

Vragen die een school zichzelf kan stellen zijn: bevatten de missie en visie van de school uitgangspunten voor burgerschap en sociale integratie? Heeft de school de visie omgezet in doelen voor burgerschap? Zijn deze doelen bekend bij leerkrachten en weten zij hoe ze in de les aan burgerschap kunnen werken?