And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo


23 januari 2019
contact: Patricia Rose
Deze handreiking wil:
  • opleiders, beleidsmedewerkers en managers houvast bieden bij de vaststelling van startbekwaamheid en vakbekwaamheid Engels op landelijk niveau
  • individuele pabo's ondersteunen bij de inrichting van het curriculum Engels
Hiertoe worden:
  • de belangrijkste ontwikkelingen geschetst rond Engels in het Nederlandse basisonderwijs en op de pabo vanaf de officiële invoering van Engels als basisschoolvak in 1986
  • de curricula Engels gepresenteerd van verschillende pabo's
  • aandacht besteed aan de speciale minorprogramma's rond vvto Engels.
Het valt op dat er niet alleen grote verschillen zijn in de manier waarop pabo's aan Engels aandacht besteden in het curriculum, maar ook tussen pabo's die zich met Engels profileren. Ieder curriculum heeft eigen kenmerken, ieder curriculum is anders, ook al baseren de pabo's zich op een gemeenschappelijk kerncurriculum.

Jaar van uitgave: 2012

Corda, A., Kraay, T. de, & Feuerstake, M. (2012). And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo. Leiden: Expertisecentrum MVT.


toon meer

Sector

Vak

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden