Eindevaluatie Vmbo in Beweging


23 januari 2019

Dit onderzoeksrapport is bestemd voor beleidsmakers, vakdocenten en leerplanontwikkelaars. Het onderzoek dat beschreven staat in dit rapport had als hoofddoel na te gaan in hoeverre de doelstellingen op het niveau van de leerling en de school behaald waren binnen het project ‘vmbo in beweging’. Het projectdoel op het niveau van de leerling was: medio 2012 is het aantal inactieve leerlingen in deelnemende scholen t.o.v. begin 2010 verminderd met 10%. Inactieve leerlingen voldoen niet aan de combinorm voor bewegen. Het onderzoek bestond uit een voor- en een nameting. De voormeting vond plaats in 2010 en de nameting in 2012. Het percentage vmbo leerlingen dat voldeed aan de beweegnorm is gedurende het project significant toegenomen van gemiddeld 41,6% naar 54,5%. De conclusie is dat de doelstellingen van het project ‘vmbo in beweging’ op zowel het leerling- als het schoolniveau zijn gehaald. Daarnaast is het aannemelijk dat het project ‘vmbo in beweging’ een bijdrage heeft geleverd aan de toename van het percentage normactieve leerlingen op de deelnemende vmbo scholen omdat scholen met een grotere verbetering in het sport- en beweegaanbod ook een grotere toename in het percentage normactieve leerlingen lieten zien.


Jaar van uitgave: 2012

Bernaards, C. Kuiper, R., Slinger, J., & Nauta, S. (2012). Eindevaluatie Vmbo in Beweging. Leiden: TNO Behavioural and Societal Sciences.