Leerplankader kunstzinnige oriëntatie


14 mei 2020

Het landelijke leerplankader kunstzinnige oriëntatie, bestemd voor alle betrokkenen die invullingen geven aan dit leergebied, biedt houvast bij de invulling en borging van het curriculum voor kunstzinnige oriëntatie op basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Het is een richtinggevend kader waarin competenties met betrekking tot het creatieve proces uitgewerkt zijn in leerlijnen voor beeldend, dans, drama en muziek (de kunstzinnige vakdisciplines). Cultureel erfgoed is binnen deze leerlijnen geïntegreerd. De leerlijnen laten de opbouw van deze competenties zien. Het is aan scholen te bepalen of ze het onderwijsaanbod in aparte vakken of meer in samenhang aanbieden. Leidend voor het leerplankader kunstzinnige oriëntatie zijn de preambule, de karakteristiek en de kerndoelen van het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Daarbij zijn extra aandachtspunten en de samenhang met 21e eeuwse vaardigheden beschreven. Het creatieve proces, waarbij het gaat over oriënteren, onderzoeken, uitvoeren, evalueren en reflecteren, vormt de rode draad in de leerlijnen. Het leerplankader is het uitgangspunt voor nadere concretiseringen, zoals handreikingen voor leerkrachten, medewerkers van culturele instellingen, pabo's en leerkrachten die lesgeven aan leerlingen met speciale behoeftes. Deze handreikingen zullen de komende tijd nog ontwikkeld en via de website gepubliceerd worden.


SLO. (z.j.). Leerplankader kunstzinnige oriëntatie. Enschede: SLO. Geraadpleegd op 12-8-2014.