De concept-contextbenadering in het primair onderwijs. Deel I. Een conceptueel kader voor Natuur en techniek


23 januari 2019

Deze publicatie is bestemd voor uitgevers, leerplanontwikkelaars en nascholers bij het ontwikkelen van lesmateriaal, leerplannen, en nascholingstrajecten. Ook bruikbaar voor pabo-docenten bij hun onderwijs aan studenten in het kader van het Programma Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB) en bij het invulling geven aan het domein natuur en techniek. Het is een eerste stap om de concept-contextbenadering te vertalen naar het primair onderwijs. De focus van dit document ligt dan ook bij de beschrijving van contexten in concrete aangrijpingspunten (organismen, objecten en verschijnselen) en activiteiten, die gekoppeld kunnen worden aan kernconcepten op het gebied van natuur en techniek. Dit conceptuele kader kan vertaald worden naar de onderwijspraktijk, anders gezegd: moet worden gedidactiseerd, waarbij zichtbaar wordt over welke kwaliteiten leraren dienen te beschikken om uitvoering te geven aan betekenisvolle leeractiviteiten. Om hier een beeld van te krijgen zijn in dit document enkele voorbeeldmatige uitwerkingen opgenomen. Dit document is niet bedoeld om direct te gebruiken in het basisonderwijs, maar geeft mogelijkheden aan voor verdere uitwerkingen in de praktijk. Zie ook Deel 2, Voorbeeldlesmateriaal voor natuur en techniek, met lessenseries voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs.


Jaar van uitgave: 2009

Graft, M. van, e.a. (2009). De concept-contextbenadering in het primair onderwijs: Deel I. Een conceptueel kader voor natuur en techniek. Enschede: SLO.