Iedereen taalcompetent!


23 januari 2019

Om volwaardig deel te kunnen nemen aan de Vlaamse en Nederlandse samenleving van vandaag en morgen is een goede beheersing van het Nederlands van cruciaal belang. Ook in de 21ste eeuw, waarin de talige diversiteit in onze samenleving groter is dan ooit tevoren, vormt het Nederlands immers een belangrijk fundament. Dat maakt dat voor het onderwijs in de 21ste eeuw een cruciale taak blijft weggelegd in het ondersteunen van alle kinderen en jongeren bij de ontwikkeling van talige competenties, in eerste instantie in het Nederlands. In het kerncurriculum voor de 21ste eeuw dient dan ook ontegensprekelijk ruimte te zijn voor duurzaam onderwijs in de Nederlands taal.
Deze tekst drukt de visie uit van het Algemeen Secretariaat van de Taalunie over waar duurzaam onderwijs Nederlands zich in het leerplichtonderwijs op zou moeten richten. Het doel van deze visietekst is tweeërlei. Ten eerste wil de tekst een samenhangend en overkoepelend kader bieden waarbinnen (toekomstige) adviezen van het Algemeen Secretariaat over (deelaspecten van) onderwijs Nederlands en taalbeleid in het leerplichtonderwijs gepositioneerd kunnen worden. Ten tweede wil de tekst een bron van inspiratie zijn voor eenieder die betrokken is bij de vernieuwing van het curriculum voor Nederlands in Vlaanderen en Nederland: beleidsmakers, onderwijsondersteuners, lerarenopleiders, onderwijsonderzoekers, leraren, enz.


Jaar van uitgave: 2017

Vanhooren, S., Pereira, C. & Bolhuis, M. (red) (2017). Iedereen taalcompetent! Visie op de rol, de positie en de inhoud van het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw. Den Haag, Algemeen Secretariaat Nederlandse Taalunie.