Handreiking schoolexamen wiskunde C vwo: behorend bij de cTWO-examenprogramma's


23 januari 2019
contact: Jos Tolboom

De handreiking is bedoeld voor docenten wiskunde, werkzaam in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Vanaf 2009 vinden pilots plaats voor het nieuwe examenprogramma wiskunde. In het kader hiervan biedt deze handreiking suggesties en adviezen voor de invulling van het experimentele schoolexamen. De experimentele programma's wiskunde C voor vwo worden vergeleken met de huidige programma's. Verder wordt beschreven welke (sub)domeinen in het centraal examen getoetst worden en welke in het schoolexamen getoetst moeten, dan wel mogen worden, en wordt ingegaan op afstemming met andere vakken.


Jaar van uitgave: 2011

Alink, N., Krüger, J., & Tolboom, J. (2011). Handreiking experimenteel schoolexamen wiskunde C vwo: behorend bij de cTWO-examenprogramma's. Enschede: SLO.